ប្រឡងបាក់ឌុប ២០១១

ប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិថ្ងៃទី ២៥-២៧  កក្កដា ឆ្នាំ ២០១១

អនុវិទ្យាល័យក្រចេះក្រុង

 

 

 

 

 

 

 

 

ចុះលេខសំងាត់លើសន្លឹកកិច្ចការសិស្ស

​​​​​

កិច្ចការបេក្ខេជនផ្ទៀងផ្ទាត់ចុងក្រោយ​ នៅពេលបញ្ចូលទិន្ន័យក្នុងកុំព្យូទ័ររួចរាល់

សន្លឹក    mcs   និងសន្លឹក Print out ដែលត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ចុងក្រោយ​   មុខវិទ្យារូបវិទ្យា

Advertisements

1 comment so far

  1. cambomaths on

    អត្ថបទល្អ!!!


ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: