ទៅមើលច្រំាងបាក់

ខាងមុខ​កោះពេជ្រ គឺវត្តផលសំរោងអណ្តែត ដែលបាក់ចូលទៅទន្លេ ហៅច្រាំងបាក់

%d bloggers like this: