យ័ន្តការពារគ្រាប់កាំភ្លើង

Advertisements

3 comments so far

  1. Love-peehs05 on

    មើលរូបយន្តនេះ ដូចចេះតែគូរៗទៅទេ !មើសជួយបកប្រែតិចមើល ?

  2. polrotkhmer on

    តើស័ក្ដិសិទ្ធិឫទេ?

  3. បុរិន្ទ on

    ដូចគូលេងចឹង!


ការ​បញ្ចេញ​មតិ​ត្រូវ​បាន​បិទ។

%d bloggers like this: