ទង់ជាតិកម្ពុជា

សម័យអណានិគមនិយមបារាំង

ទង់ជាតិនេះត្រូវបានប្រើជាលើកតំបូង ពីឆ្នាំ ១៨៦៣​ដល់ឆ្នាំ ១៩៤៨

 1863-02-oct-1948                                                  

   កម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយជប៉ុន

ទង់ជាតិនេះប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ ១៩៤២ ដល់ ឆ្នាំ ១៩៤៥ដែលមាន សឺង ង៉ុកថាញ់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រី ទង់ជាតិនេះពុំមានរូបប្រាសាទអង្គរវត្តទេ

1942-1945

  រាជាណាច្រកកម្ពុជាទី ១

ទង់ជាតិនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៤៨ ​ដល់ឆ្នាំ ១៩៧០         20-0ct-1948-oct-1970-17-apr-1975-5-jan-19762

                                                                                                                                                                                                                         

សម័យសាធារណៈរដ្ឋខែ្មរ                

ទង់ជាតិនេះដាក់ឲ្យប្រើបា្រស់នៅថៃ្ងទី ៩ ខែតុលាឆ្នាំ​១៩៧០ ​​​​​​​​ដល់ថ្ងៃ ១៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ១៩៧៥                                                                                                                                              9-oct-1970-17-apr-1975                                                                                                                                                                                   

សម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ                      

ទង់ជាតិនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅថៃ្ងទី ៥ ខែ មេសាឆ្នាំ​១៩៧៦​​​​​​​​​ ដល់ថៃ្ងទី ៧ ខែ មករា ១៩៧៩ ដែលមានប្រាសាទកំពូល ៣ តែនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបញ្ជាក់ថាជារូបវិមាន ពុំមែនប្រាសាទអង្គរវត្តទេ។​ទោះជាយ៉ាងនេះក៍ដោយ ក៍នៅតែទទួលស្គាល់លើឆាកអន្តរជាតិ ជាពិសេសនៅទីស្នាក់ការធំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៩១

5-jan-1976-7-jan-1979

 

សម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា

ទង់ជាតិនេះដាក់ប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី ៧ មករា ១៩៧៩ ដល់ ខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨៩ ដែលមានប្រាសាទកំពូលប្រាំ       

7-jan-1979-1-may-1989                                                                                                                                                                                                         

 សម័យរដ្ឋកម្ពុជា

ទង់ជាតិនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅខែឧសភា ឆ្នាំ ១៩៨៩ដល់ឆ្នាំ ១៩៩១  និងបានផ្លាស់ប្តូរប្រទេសទៅជារដ្ឋកម្ពុជា     

                              1-may-1979-24-june-1992                                                                                                     

ក្រោមការត្រួតត្រារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ

ទង់ជាតិនេះកើតឡើងពីថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩១ស្របនឹងដំណើរការចរចារសន្តិភាពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព​​​​​​ទីក្រុងបារីស ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩១

 24-jun-1992-30-jun-1993

 

រាជាណាចក្រកម្ពុជាទី២

ថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៣ ទង់ជាតិចាស់ពីឆ្នាំ ១៩៤៨-១៩៧០​ត្រូវបានយកមកប្រើជាទង់ជាតិកម្ពុជាឡើងវិញ រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ន

30-jun-1993

Advertisements
%d bloggers like this: